Total Pageviews

Tuesday, March 29, 2011

Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр

                             Батлав:................../С.Дэлгэрмаа/
Сэдэв:Шугаман бус алгоритм
Хамрах хүрээ:11р анги
Зорилго: Шугаман бус алгоритмаар математикийн бодлогуудыг бодох.
Зорилт: -хялбар бодлого зохион байгуулах
Үйл ажиллагаа:
-Багш
Ирц авна. хэрэглэгдэхүүнээ бэлтгэх
                                                             Шугаман бус алгоритм
 Алгоритм нь салаалалт юм уу давталт агуулсан бол түүний биелэгдэх чиглэл буюу урсгал нь өөрчилсөн юмуу муруй байдалтай болдог. Тухайн тохиолдолд шугаман бус алгоритм зөвхөн салаалалт. эсвэл зөвхөн давталт агуулсан байх бол ерөнхий тохиолдолд салаалалт давталт агуулсан байна.
Жишээ алгоритм авч үзье
1. салаалалт
2.  давталтууд
бодлого 1.2.3.4.5
1. а.б тоог оруулж ихийг нь оруулах
2. а.б.в-н ихийг ол
Зөв гүйцэтгэсэн сурагчдыг стандарт бус үнэлгээгээр үнэлнэ.
Гэрийн даалгавар: 2 бодлого зохиож ирэх
-Сурагч
Ангийн дарга ирцээ өгнө.
Шинэ хичээлдээ анхаарах
Бодлогуудыг зөв бодож тэмдэглэх
Гэрийн даалгавараа тэмдэглэх

No comments:

Post a Comment